Ako sa stať členom klubu?

Členom klubu sa stáva každý, kto si podá členskú prihlášku (po kliknutí sa Vám otvorí v novom okne), zaplatí členský príspevok a vyhovuje všetkým podmienkam na členstvo, ktoré ukladajú stanovy klubu. Súčasne sa svojim podpisom zaviaže, že bude dodržiavať stanovy klubu. Členská prihláška nie je prijatá zo závažných dôvodov, ku ktorým patrí medzi iným aj priekupníctvo so psami, alebo vážne priestupky v minulosti, ktoré viedli k pozastaveniu chovateľskej činnosti.

Ako získať chovateľskú stanicu?

Každý, kto chce odchovávať šteniatka s rodokmeňom musí byť vlastníkom chovateľskej stanice, ktorej názov je medzinárodne chránený. Žiadosť o chovateľskú stanicu (tlačivo) obdržíte na vlastnú žiadosť od tajomníčky klubu alebo na sekretariáte Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej kynologickej jednoty.

Vypísané tlačivo spolu so zaplatením poplatku podávate na SPZ. Doba získania názvu chovateľskej stanice je dlhšia (2-3 mesiace), preto je potrebné žiadosť zasielať v dostatočnom predstihu pred prvým nakrytím sučky, aby sa čakaním na chovateľskú stanicu nepredlžovala doba vystavenia rodokmeňov.

Chránený názov chovateľskej stanice môže mať aj člen klubu, ktorý momentálne nechová šteniatka a nemá chovného jedinca. To znamená, že jej vlastníctvo nie je podmieňované vlastníctvom chovnej sučky. Majiteľ chovného psa nemusí byť vlastníkom chovateľskej stanice.

Chovateľskú stanicu musí vlastniť majiteľ sučky.

Ako postupovať, keď chcem mať vo svojej chovateľskej stanici šteniatka?

Základom je mať uchovnenú sučku (tzn.: splnila všetky podmienky uložené klubom a bola zaradená medzi chovných jedincov – viď.bonitačný poriadok) a musíte byť majiteľom chovateľskej stanice.

❖ Od poradcu chovu si vyžiadate krycie povolenie. Pri žiadosti o krycie povolenie zasielate PCH aj kópiu potvrdenia  o vyrovnaní sa za predchádzajúce krytie (tlačivo Vám zašle PCH). Samozrejme túto povinnosť nemá chovateľ, ktorý žiada krycí list prvý krát.

❖ Dohodnete sa s poradcom chovu o krycom psovi, ktorého Vám vpíše PCH do krycieho povolenia (predložíte vlastný návrh krycích psov, alebo požiadate o doporučenie poradcu chovu). Pokiaľ máte záujem kryť v zahraničí vyžiadate si fotokópiu rodokmeňa psa a túto predložíte PCH spolu so žiadosťou o krycí list.

❖ Hneď po nakrytí sučky dávate krycie povolenie podpísať majiteľovi psa.

❖ Narodenie šteniat čo najskôr nahlásite PCH a dohodnete sa na kontrole vrhu.

Po celý čas nezabúdajte, že životospráva sučky pred nakrytím a počas gravidity je mimoriadne dôležitá pre prenatálny vývoj šteniatka a aj pre ich život. Šetrenie na tomto mieste a v tomto čase nemá miesto! Čas, ktorý Vám zostáva do narodenia šteniatok venujte príprave vhodného prostredia pre narodené šteniatka. Pripravte sa aj na krajnú možnosť cisárskeho rezu alebo, že budete musieť šteniatka od prvej chvíle umelo odchovávať.

Zozbierajte maximum vedomosti o pôrode a starostlivosti o mláďatá. Nenechajte nič na náhodu a buďte na pôrod pripravení. Materiálne aj psychicky. Nezabúdajte, že to bude záťaž nielen na Vás , ale aj pre Vašu sučku, ktorá bude očakávať pomoc práve od Vás! No a samozrejme, po celý čas sú Vám k dispozícii členovia výboru klubu a poradcovia chovu.

Nemajte zábrany, ani strach sa kedykoľvek obrátiť o radu či pomoc. Každý Vám rád poradí a pomôže. Každý z nás vie pochopiť, že problém pri pôrode a rýchla rada je niekedy potrebná aj v nočných hodinách.

Čo mám robiť, ak sa nepodarilo nakryť sučku s vybraným psom?

Odpoveď budem kombinovať aj s citáciou z knihy J. Dostála – Chov psu-genetika v kynologickej praxi. Odvolávaním sa na odbornú literatúru chcem zdôrazniť vážnosť tejto otázky, ako aj dôležitosť dodržiavať závery odborných štúdii.

Vlastné párenie psa a feny – krytie – prebieha v období medzi 10. – 13. dňom od začiatku prvých príznakov. Nie je to však pravidlom. Sú známe prípady úspešného nakrytia sučky už vo 4. deň od začiatku hárania, pretože prvá časť hárania prebiehala ticho, bez vonkajších príznakov. Tento jav sa u hospodárskych zvierat nazýva tichá ruja. Rovnako sú známe aj opačné prípady, keď sučka bola povoľná ku krytiu neskôr – až na 21. deň od počiatku hárania. Zviazanie sučky a psa trvá obvykle 10-15 minút, ale aj značne dlhšie. Semeno, ktoré býva v tom čase dopravené až k materničnému krčku, obsahuje stámilióny spermií a je v tom čase doslova nasávané maternicou do materničných rohov. Stadiaľ spermie putujú do vajcovodov, kde prenikajú do vajíčok, čo je samotným aktom oplodnenia.

POZOR! – pokiaľ pohlavný orgán psa bol vsunutý do pošvy sučky, musíme to už považovať za uskutočnené krytie.

Už v tej dobe sú totiž vpravované spermie z pohlavného orgánu psa do pohlavných orgánov sučky. Aj keď nedošlo ku zviazaniu, môže byť sučka oplodnená. Nie je teda možné z najrôznejších dôvodov navštíviť iného psa a pokúsiť sa s nim uskutočniť krytie sučky počas toho istého hárania! Aj z takého krytia sa môžu narodiť šteniatka. Pokiaľ by ste použili počas toho istého hárania ešte iného psa, rodokmeň šteniat by bol vážne spochybnený. Inými slovami, tieto šteniatka nemôžu mať vystavené rodokmene. Okrem toho, zo strany majiteľa sučky by išlo o porušenie chovateľského poriadku SKJ a FCI (aj zo strany majiteľa druhého psa, pokiaľ by krytie uskutočnil a vedel by o týchto okolnostiach). Jednalo by sa teda o úmyselný podvod.

Musí byť členom chovateľského klubu aj majiteľ chovného psa?

Áno. Vyplýva to z chovateľského poriadku SKJ, SPZ a teda aj nášho klubu. Prečo? Je na to veľa dôvodov. Jedným z najhlavneších je, že je to v záujme riadeného chovu psov, ktorý je na Slovensku. Chovný pes je zaradený do registra SPZ a klubu, čo napomáha lepšie monitorovanie jeho prínosu pre chov a aktuálne využitie v chove doma, ako aj v prípade záujmu o krytie v zahraničí.

Požiadavky na krycích psov najčastejšie prichádzajú na adresu klubu a poradca chovu nemá možnosť registrovať psa, ktorého majiteľ nemá potrebný kontakt s klubom. Krytie psa je možné len v prípade, že splnil podmienky uchovnenia dané klubom. To obnáša aj „servis“ klubu pre majiteľa psa. Pokiaľ za niečo podobné musí platiť majiteľ chovnej sučky, bolo by nanajvýš nespravodlivé, keby sa tieto poplatky netýkali majiteľa chovného psa. Za krytie má majiteľ psa právo žiadať od majiteľa sučky úhradu. To znamená, že má rovnako možnosť istej finančnej kompenzácie.

Členstvo v klube je pre majiteľa psa aj istou  zvýšenou zábezpekou proti prípadnému neplneniu si týchto záväzkov zo strany majiteľa narodených šteniatok.

Ako mám postupovať, pokiaľ chcem uskutočniť krytie v zahraničí?

V zahraničí môžete kryť so psom, ktorý splnil podmienky chovnosti v štáte, kde má jeho majiteľ trvalý pobyt (chov. por. SPZ a klubu). Vašou povinnosťou je k žiadosti o krycí list pre PCH priložiť fotokópiu rodokmeňa psa s potrebnými údajmi – rodokmeň, potvrdenie chovnosti, výstavné ocenenia.

Na základe toho Vám PCH vystaví krycí list. Vo vlastnom záujme sa dohodnite s majiteľom psa o podmienkach krytia vopred, aby ste neboli nemilo prekvapení prípadnými neadekvátnymi požiadavkami, čo sa týka úhrady za krytie. Nezabudnite, že aj v tomto prípade budete v budúcnosti potrebovať jeho podpis na potvrdenie o vysporiadaní sa za krytie.

Počas krytia, či chcete alebo nie, vytvárate obraz o chovateľovi na Slovensku. Vaše správanie sa môže otvoriť alebo aj zatvoriť dvere ďalším chovateľom, ktorý budú chcieť spolupracovať v oblasti chovu v zahraničí.

Má právo PCH žiadať dôkaz o pravdivosti použitia chovných jedincov?

Áno. Chovateľský poriadok SPZ a SKJ, ktorý musí dodržiavať aj náš klub, dáva za povinnosť klubom čo najprísnejšie kontrolovať, pravdivosť údajov uvedených v rodokmeni šteniat.

PCH má právo a povinnosť žiadať potrebné dôkazy. Okrem tetovania matky má možnosť žiadať poskytnutie chovných jedincov k prípadnej krvnej skúške pre genetické vyšetrenie. Veľmi jednoducho a rýchlo sa dá zistiť, či šteniatko má naozaj rodičov, ktorí sú uvedení v rodokmeni. Pokiaľ chovateľ odmietne takúto kontrolu, považuje sa to ako potvrdenie nepravdivosti rodičovstva a chovateľa postihuje strešný orgán SPZ, SKJ, klub. V tomto prípade sa rodokmene pozastavujú.

Na záver snáď len to, že takéto kontroly sa uskutočňujú na základe odôvodneného podozrenia, upozornenia a finančné náklady s tým spojené musí hradiť chovateľ.

SKJ už častejšie takúto kontrolu nariadila. Stalo sa tak u chovateľov, ktorí produkujú enormné množstvo šteniat a je podozrenie, že množstvo psov na jednom “dvore” sa vymyká kontrole chovateľa, čiže môže dôjsť k prekrývaniu jednej sučky inými psami.

Rovnako zo zahraničia boli hlásené podozrenia, že sa vystavili rodokmene na krytie zahraničným psom ale krytie nebolo uskutočnené (zneužitie rodokmeňa). Klub preto používa potvrdenia o úhrade za krytie a na výzvu SKJ nariaďuje krvné skúšky.

Ako získam certifikát o výberovom chove?

Podmienky zaradenia psa do výberového chovu sú určené chovateľským poriadkom. Po splnení všetkých podmienok zašlite doporučene originál rodokmeňa spolu so žiadosťou príslušnému poradcovi chovu. Vaša žiadosť bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí rozšíreného výboru (celý výbor, všetci poradcovia chovu a predseda revíznej komisie).

Po schválení výborom bude výberový chov zapísaný do rodokmeňa a vystavený certifikát. Za vystavenie certifikátu a schválenie výberového chovu sa platí poplatok podľa bonitačného poriadku.

Ako postupujem, keď mi uhynie pes?

Úhyn každého jedinca s PP je potrebné nahlásiť poradcovi chovu a originál rodokmeňa musí majiteľ psa zaslať na SPZ alebo SKJ s oznámením o úhyne. Oznámenie musí obsahovať dátum úhynu, meno psa a dôvod úhynu. Táto povinnosť je zakotvená v stanovách SKJ a SPZ. Predchádza sa tým podvodom s rodokmeňmi.

Rodokmeň je neprenosný na iného jedinca a takéto konanie je hrubým porušením stanov.