Ustanovenia a zásady tohto poriadku platia pre všetkých členov klubu.

Produkcia šteniat bez preukazu pôvodu je nezlučiteľná s etikou chovateľa – člena klubu a bude sa považovať za porušenie CHP.

Chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu.

Chov v KADM je riadený.

Plemeno

Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode, ktoré vydala niektorá z plemenných kníh členských a asociovaných štátov FCI.

Pokiaľ má majiteľ s trvalým pobytom na Slovensku v držbe psa, ktorého nadobudol v zahraničí, ten musí mať exportný rodokmeň, vydaný plemennou knihou príslušného štátu. Majiteľ takéhoto psa si musí rodokmeň následne preregistrovať na SKJ.

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držby psa sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka.

Chovateľ – je osoba alebo organizácia, ktorá v dobe párenia a vrhu chovnej suky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a je majiteľom chráneného názvu chovateľskej stanice.

V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby chovateľskými záležitosťami bola splnomocnená jedna osoba.

Majiteľ môže postúpiť právo chovu na svojej sučke inému chovateľovi (šteňatá nesú názov chovateľskej stanice, ktorú vlastní ten, ktorému bolo postúpené právo chovu)na základe obojstranne podpísanej dohody. Ten, kto na ktorého sa postúpi právo chovu nesie zodpovednosť tak, ako keby bol riadny majiteľ sučky a šteniat.

Držiteľ – je majiteľom splnomocnený používať chovného jedinca.

Poradca chovu

Riadi a usmerňuje chov na základe výsledkov bonitácií a výstav, odporúča smery, ktorými sa má chov riadiť.

Spracováva a archivuje všetku chovateľskú agendu.

Poradcov chovu pre jednotlivé plemená menuje a odvoláva výbor klubu.

PCH sa riadi chovateľským poriadkom.

Vystavuje pripušťacie povolenia.

V odôvodnených prípadoch navrhuje vyradenie chovných jedincov z chovu – svoje negatívne stanovisko musí písomne predložiť HPCH, ktorý túto záležitosť prerokuje na najbližšom zasadnutí výboru, ktorý rozhodne. Majiteľ je do 14 dní od zasadnutia výboru písomne informovaný.

Vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na prednosti, ale aj nedostatky a vady nielen jednotlivých vrhov.

Sleduje hygienu a etiku chovu v jednotlivých chovateľských staniciach. V prípade ich porušovania môže dávať návrh na pozastavenie činnosti CHS.

Je povinný urobiť aspoň jednu kontrolu vrhu, a to najneskôr do veku 6 týždňov veku šteniat. Pokiaľ nemôže kontrolu vrhu vykonať, informuje o tom hlavného poradcu chovu, ktorý kontrolu vykoná alebo určí kontrolóra, ktorý má potrebné skúsenosti s plemenom.

PCH vystaví krycí list len chovateľovi, ktorý je členom klubu, alebo chovateľovi, ktorý splnil podmienky pre chovateľský servis nečlena klubu.

Hlavný poradca chovu

Je členom výboru.

Vystavuje krycie listy poradcom chovu pre jednotlivé plemená.

Robí kontroly vrhu poradcom chovu jednotlivých plemien a kontroly vrhu v zastúpení PCH, pokiaľ ho o to požiada. V prípade, že nemôže kontrolu vrhu vykonať, poverí osobu, ktorá má potrebné skúsenosti a vedomosti pre dané plemeno.

Konzultuje s PCH úroveň jednotlivých plemien.

Po doporučení a konzultácii s výborom vystavuje výnimky na predĺženie chovnosti.

Je povinný upovedomiť výbor na neetické správanie sa PCH.

Konzultuje s PCH problémové situácie u jednotlivých plemien.

Je odborne nápomocný PCH.

Podáva správu o úrovni chovu na základe koncoročných správ PCH.

Podmienky pre zaradenie psa a suky do chovu

Minimálny vek na použitie jedincov v chove vek:

Suky 15 mesiacov

Psy 18 mesiacov

❖ Čistokrvnosť osvedčená PP vydaným niektorou plemennou knihou FCI.

❖ Úspešné absolvovanie bonitácie a klubom určených podmienok.

❖ Importovaní jedinci musia mať preregistráciu na SKJ.

❖ Zaradenie do chovu potvrdzuje plemenná kniha v PP. Záznam sa vykoná až po splnení všetkých podmienok, a to na žiadosť chovateľa u psa a pri zápise prvých šteniat u suky.

❖ Krycí list sa môže vystaviť iba pre jedincov s doloženými potvrdeniami o splnení všetkých podmienok, ktoré sú určené klubom pre splnenie podmienok zaradenia do chovu.

❖ Z chovu sa vyradzujú jedinci, v odchovoch ktorých sa dokázateľné často vyskytujú hrubé chyby exteriéru, dedičné či patologické chyby.

❖ Z chovu sa vyradzujú suky staršie ako 8 rokov – posledné krytie môže mať v kalendárnom roku, kedy dovŕšila 8 rokov.

O predĺžení chovnosti rozhoduje výbor na návrh HPCH a na písomnú žiadosť chovateľa.

Predĺžiť sa môže chovnosť len na 1 rok.

Do chovu sa nesmú zaradiť jedince na ktorých bol vykonaný operačný zásah na odstránenie anatomických, exteriérových či dedičných chýb. V prípade takéhoto zásahu na chovnom jedincovi je povinnosťou majiteľa upovedomiť o tom PCH.

Chov

Je cieľavedomá plemenitba, na ktoré sa môžu používať len chovné jedince zaradené do registra chovných psov a súk vedeného SKJ, alebo plemennou knihou iného štátu (platí pre zahraničného krycieho psa, nie suku).

Chovateľ žijúci trvalým pobytom na Slovensku, musí mať chovného jedinca zaregistrovaného plemennou knihou SKJ.

Chovateľ má dodržiavať etický kódex chovateľa.

V KADM je chov riadny a výberový

Riadny chov – je základným druhom chovu. Podmienky pre zaradenie platné pre všetky plemená:

a./ Úspešné absolvovanie bonitácie s hodnotením „BONITÁCIA USPEL / NEUSPEL“.

b./Výstavy

– minimálne dve ( úroveň so zadávaním minimálne CAC), sú poriadané pod patronátom FCI. Jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna, organizovaná KADM.

❖ Suky musia mať minimálne známku – veľmi dobrá.

❖ Psy – musia mať 2 x známku výborný.

❖ Akceptujú sa výsledky z tried: mladých, stredná, otvorená a šampiónov.

c./RTG vyšetrenie – uznáva sa iba výsledok z certifikovaného pracoviska na Slovensku

d./ Baer test – obojstranne počujúci – platí iba pre plemeno argentínska doga

e./ Test temperamentu – platí iba pre plemeno brazílska fila

RTG vyšetrenie : Kópia výsledku vyšetrenia sa posiela na adresu HLAVNÉHO poradcu chovu. Na veterinárnej klinike urobia záznam do rodokmeňa.

Jedinec splnil podmienky zaradenia do chovu až vtedy, ak má splnené všetky podmienky:

Bonitácia s odberom DNA vzoriek – Výnimky na vystavenie krycieho listu bez DNA testu sa od chovnej sezóny 2018 neudeľujú.

❖ výsledky z výstav

❖ RTG

❖ Iba pre argentínsku dogu Baer test

❖ Iba pre brazílsku filu Test temperamentu

Zápis do registra chovných jedincov urobí Slovenský poľovnícky zväz-odbor kynológia na základe potvrdenia, ktoré vystavuje poradca chovu. Tlačivo tohto potvrdenia s kópiami všetkých potrebných podkladov (RTG vyšetrenie, BAER test pre argentínsku dogu) zasielate poradcovi chovu na potvrdenie. Tlačivo je na webovej stránke klubu.

Výberový chov – Je špeciálny druh chovu. Jedince zaradení do výberového chovu musia spĺňať náročné podmienky stanovené KADM.

❖ Úspešné zaradenie do riadneho chovu (podmienky uvedené vyššie)

❖ Titul Slovenský šampión krásy dospelých alebo interšampión.

❖ Absolvovanie Rtg DBK – požadované 0/0 (u plemena bullmastiff a anglický mastiff 1/1 )

❖ Plnochruposť

Párenie

❖ Chovateľ do žiadosti o pripúšťacie povolenie (PRP) uvedie vlastný návrh psa, alebo požiada o návrh PCH.

❖ Párenie je povolené len medzi dvoma jedincami, ktoré PCH schválil.

❖ Pokiaľ chovateľ použije na krytie iného psa a PCH odôvodní jeho nevhodnosť, môže PCH neuznať vrh a neodporučí vystavenie rodokmeňov.

❖ Párenie suky viacerými psami v priebehu 1 krytia je neprípustné. Šteňatá z takéhoto vrhu nebudú mať vystavené PP.

❖ Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou, nie však u jedincov, ktorí sú používaní na chov prvýkrát.

❖ Počet párení u chovných psov nie je obmedzený.

❖ Počet vrhov u chovných súk je obmedzený na tri v priebehu 2 rokov, s prestávkou po dvoch krytiach.

❖ Potrat sa započítava ako pôrod.

❖ Úhrada za párenie má byť dohodnutá písomne alebo ústne – doporučuje sa písomne. Spôsob a výška úhrady je vecou chovateľov. Ak úhradou za krytie má byť šteňa, prislúcha prvá voľba majiteľovi suky a druha majiteľovi psa.

❖ Pri zahraničnom krytí musí mať pes splnené podmienky chovnosti štátu, kde má jeho majiteľ trvalý pobyt. Majiteľ suky zabezpečí všetky potrebné doklady potrebné k zápisu šteniat (fotokópiu PP psa, spolu so záznamom o výstavných oceneniach – dvojmo – jedna kópia do registra PCH).

❖ Pokiaľ nebudú potrebné potvrdenia pri kontrole vrhu, šteniatkam nebudú vystavené PP.

❖ Majitelia chovných jedincov si vedú presné záznamy o krytiach a vrhoch vo vlastnej chovateľskej stanici, spolu s adresami nadobúdateľov šteniat. V prípade predaja chovného jedinca, tieto záznamy je povinný postúpiť novému majiteľovi.

Pripúšťacie povolenie

Vystavuje PCH len na chovné suky.

❖ O pripúšťacie povolenie (PRP) požiada majiteľ suky, ktorá splnila podmienky chovnosti, v dostatočnom predstihu, (aspoň 2 týždne od predpokladaného začiatku hárania).

❖ O PRP požiada majiteľ suky písomne. V žiadosti uvedie aj meno a údaje o psovi s ktorým má záujem kryť. Žiadosť o PRP nájdete v časti TLAČIVÁ.

❖ Dodatočné vystavovanie PRP už na nakryté suky, alebo na suku ktorá už vrhla je neprípustné.

❖ Majiteľ psa požiada majiteľa suky o preukázanie sa platným PRP, ktorý hneď po nakrytí podpíše.

❖ Pripušťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH.

❖ Pokiaľ nedošlo ku krytiu, PRP majiteľ suky vráti PCH s odôvodnením do 2 týždňov.

❖ Pokiaľ došlo ku potratu, PRP sa vracia PCH do 2 týždňov s odôvodnením.

❖ Pokiaľ ostala suka prázdna, PRP sa vráti PCH do 2 týždňov po uplynutí predpokladaného dátumu pôrodu.

❖ Potrat je majiteľ suky povinný oznámiť do 2 týždňov majiteľovi krycieho psa.

❖ PCH zašle PRP do 2 týždňov od obdržania žiadosti.

❖ Pripúšťacie povolenie si ponecháva majiteľ suky až do pôrodu a kontroly vrhu.

❖ Majiteľ suky je povinný nahlásiť majiteľovi krycieho psa skutočnosť o narodení a kvalite šteniat, a to do 2 týždňov od pôrodu.

Vrh

❖ Chovateľ oznámi PCH do 7dní narodenie šteniat – Dátum pôrodu, počet narodených šteniat a počty podľa pohlavia.

❖ Dohodne sa na termíne kontroly vrhu.

❖ Kontrola vrhu u argentínskej dogy sa môže vykonať až po vyšetrení sluchu u všetkých šteniat.

Vyšetrenie sluchu BAER testom odporúčame vykonať najskôr vo veku 7 týždňov šteniat. V prípade nejasného výsledku opakovať vyšetrenie po 2 týždňoch – iba u jedincov s nejasným výsledkom.

Aby boli všetky šteňatá pri vykonaní BAER testu správne identifikované, MUSIA byť preto najskôr čipované (SKJ vyžaduje čipovanie pre všetky plemená – je povinné. Tetovanie je iba doplnkové označenie – nie je smerodajné.)

Pri kontrole vrhu je potrebné odovzdať poradcovi chovu kópie Baer testov VŠETKÝCH šteniat na archiváciu a následné štatistické vyhodnotenie.

❖  Všetky podklady potrebné na zápis šteniat do plemennej knihy a vystavenie preukazov pôvodu je potrebné zaslať na Plemennú knihu najneskôr do 3 mesiacov od narodenia šteniat.

❖ Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, tetovanie, očkovanie, vystavenie PP znáša majiteľ suky.

❖ Poplatok za kontrolu vrhu je stanovený členskou schôdzou a činí 70€. U nečlena so 100% prirážkou. PCH už nemá nárok na náhradu cestovného.

❖ V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom, musia byť šteňatá schopné samostatne prijímať potravu, mať očkovania príslušného veku, musia byť tetované a staršie ako 50 dní.

❖ Cena šteniat patrí do kategórie voľnej tvorby cien. Jej súčasťou je aj PP, ktorý hradí majiteľ suky.

❖ Počet ponechaných šteniat nie je limitovaný.

Tu neuvedené sa riadi Chovateľským poriadkom SKJ.

Chovateľský a bonitačný poriadok je platný od 13.3.2016, kedy bol prijatý členskou schôdzou.