Členstvo v združení

Riadnymi členmi združenia môžu byť majitelia, chovatelia a sympatizanti chovu čistokrvných plemien psov zastrešených klubom, a to:
a/ fyzické osoby ktoré dovŕšili 18 rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony a
b/ právnické osoby.

Záujemca o členstvo v združení musí podpísať a doručiť Výboru klubu vyplnenú písomnú prihlášku. Spolu s prihláškou je záujemca povinný zaplatiť do pokladne, alebo na účet združenia:
a/ vstupný vklad vo výške určenej členskou schôdzou klubu a
b/ ročný členský príspevok vo výške určenej členskou schôdzou klubu pre príslušný kalendárny rok.
Novoprijatí členovia hradia členské poplatky bez ohľadu na termín ich prijatia v príslušnom kalendárnom roku.

Na prijatie za člena nemá záujemca právny nárok a rozhodnutie o jeho prijatí alebo neprijatí je vecou združenia a jeho členov. Riadnymi členmi sa môžu stať tí, ktorí boli schválení členskou schôdzou a zaplatili vstupný členský vklad do konca mesiaca február kalendárneho roku. Riadnym členom sa môže stať len asociovaný člen združenia, po dvoch rokoch asociovaného členstva.

Proces prijatia za asociovaného člena klubu prebieha v dvoch stupňoch nasledovne:
a/ O prijatí záujemcu za asociovaného člena rozhodne Výbor klubu do 30 dní odo dňa splnenia podmienok v zmysle stanov a v prípade kladného rozhodnutia zašle uchádzačovi o členstvo osvedčenie o prijatí za asociovaného člena a zápise do zoznamu asociovaných členov vedeného klubom.

b/ V prípade ak Výbor klubu zamietne žiadosť záujemcu o členstvo v združení, oznámi túto skutočnosť žiadateľovi do 30 dní odo dňa podania prihlášky spolu s odôvodnením rozhodnutia a vráti mu vykonané platby.

Členská schôdza je oprávnená zmeniť rozhodnutie Výboru klubu o prijatí alebo neprijatí uchádzača za asociovaného člena klubu a rozhodnúť v rozpore s rozhodnutím Výboru klubu. Rozhodnutie členskej schôdze v tejto veci je záväzné.

Asociovaný člen združenia sa môže zúčastňovať na činnosti združenia, má však obmedzené práva a povinnosti voči riadnemu členovi v rozsahu podľa článku 4 Stanov združenia. Udelené Asociované členstvo môže byť odňaté na základe rozhodnutia členskej schôdze a zaniká dňom, kedy bude oznámenie o takejto skutočnosti doručené dotknutej osobe.

Proces prijatia za riadneho člena klubu prebieha taktiež v dvoch stupňoch nasledovne:
a/ O prijatí záujemcu za riadneho člena rozhodne Výbor klubu do 30 dní odo dňa splnenia podmienok v zmysle stanov a v prípade kladného rozhodnutia zašle uchádzačovi o členstvo osvedčenie o prijatí za riadneho člena združenia a zápise do zoznamu riadnych členov vedeného klubom.

b/ V prípade ak Výbor klubu zamietne žiadosť záujemcu o riadne členstvo v združení, oznámi túto skutočnosť žiadateľovi do 30 dní odo dňa podania prihlášky spolu s odôvodnením rozhodnutia a vráti mu vykonané platby.

Členská schôdza je oprávnená zmeniť rozhodnutie Výboru klubu o prijatí alebo neprijatí uchádzača za asociovaného člena klubu a rozhodnúť v rozpore s rozhodnutím Výboru klubu. Rozhodnutie členskej schôdze v tejto veci je záväzné.

Výkon práv člena združenia môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe stanov alebo na základe rozhodnutia členskej schôdze a v súlade zo stanovami a platnými právnymi predpismi alebo na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu. Člen združenia nesmie vykonávať práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných členov združenia a združenie a jeho orgány musia zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými členmi rovnako.

Na základe rozhodnutia Výboru klubu môže byť udelené neformálne Čestné členstvo v združení:
a/ fyzickej osobe ktorá dovŕšila 18 rok veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
b/ právnickej osobe.

Čestný člen združenia sa môže zúčastňovať na činnosti združenia, má však obmedzené práva a povinnosti voči riadnemu členovi v rozsahu podľa článku 4 Stanov združenia. Udelené čestné členstvo môže byť odňaté na základe rozhodnutia členskej schôdze a zaniká dňom, kedy bude oznámenie o takejto skutočnosti doručené dotknutej osobe.

Členom združenia môže byť tak tuzemská ako aj zahraničná fyzická či právnická osoba spĺňajúca podmienky na prijatie podľa týchto Stanov.

Členstvo v združení zaniká:
a/ dobrovoľným vystúpením, dňom doručenia takéhoto oznámenia člena klubu,
b/ smrťou, dňom úmrtia člena klubu (členstvo v klube nie je možné zdediť),
c/ dňom doručenia rozhodnutia Členskej schôdze o vylúčení člena v disciplinárnom konaní pre hrubé alebo opakované porušenie stanov alebo vnútorných noriem združenia,
d/ nezaplatením členského na príslušný kalendárny rok najneskôr do posledného kalendárneho dňa mesiaca február bežného roka,
e/ zánikom združenia.

Člen, ktorého členstvo zaniklo nemá právo na vrátenie vstupného vkladu a ročného členského príspevku.