Rozhodnutím členskej schôdze ( marec 2017) sa zavádza povinné DNA testovanie jedincov zaradených do chovu.

–          Od 1.7.2017 – Odber vzoriek na DNA testy sa bude konať počas bonitácie každému jedincovi

–          Od 1. 11. 2017 ( chovná sezóna 2018) sa krycí list môže vystaviť iba na jedince, ktorí majú urobený odber vzoriek na DNA profil. – Vzťahuje sa na všetkých chovných jedincov ( pes aj suka)

–          Žiadateľ o krycí list je povinný zabezpečiť odber vzorky – kontaktuje poradcu chovu, ktorý urobí odber. V prípade potreby určí zastupujúceho člena výboru.

–          Poplatok za bonitáciu sa zvyšuje na 45 EUR –  v tejto sume je už zahrnutý poplatok za stanovenie DNA profilu. Zvyšok pre každého bonitovaného jedinca vo vlastníctve člena klubu dopláca klub.

–          Mimoriadna bonitácia 80 EUR ( bonitačný poplatok) Neobsahuje náklady na cestovné náklady komisie.

–          Riadna bonitácia jedinca vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve nečlena klubu 80EUR

–          Za odber je zodpovedný hlavný poradca chovu, poradca chovu alebo predseda bonitačnej komisie

–          Pri odbere musia byť minimálne 2 členovia – svedkovia odberu vzorky, ktorí zároveň potvrdia správnosť označenia odobranej vzorky – identifikácia psa

–          Výnimky na vystavenie krycieho listu bez DNA testu sa od chovnej sezóny 2018 neudeľujú.

 

Stanovenie genetického profilu znamená určiť súbor genetických znakov, ktoré sú pre daného jedinca charakteristické a nezmeniteľné. Podľa genetického profilu sa dá jedinec jednoznačne identifikovať.

 

Na čo môže slúžiť archivovaný DNA profil psa?

–          Správne identifikovanie rodičovského páru

–          Potvrdenie identity psa – v prípade odcudzenia, straty –  dokazovanie pôvodu

–          Potvrdenie identity nájdeného jedinca

–          Inseminácia – pri uchovávaní spermii v spermobanke je to vyžadovaný úkon

–          Predchádzanie podvodov  pri zámene chovných jedincov

–          Neúmyselná zámena šteniat v prípade viacerých pôrodov v CHS-identifikácia

–           Výber optimálneho chovného páru v prípade malého spektra krvných línii

–          Podpora odborného vedenia chovu – maximalizácia genetickej rozmanitosti