Poplatky pre členov klubu

Zápisný poplatok – platí sa jednorázovo pri zaregistrovaní členstva 20 €
Členský poplatok – každoročne (do konca februára príslušného roka) 20 €
Kontrola vrhu – platí sa k rukám vykonávateľovi kontroly vrhu v čase kontroly vrhu 70 €
Bonitácia 45 €
Mimoriadná bonitácia – na účet klubu pred vykonaním bonitácie + cestovné náklady bonitačnej komisii 67 €

Poplatok za bonitáciu sa zvyšuje na 45 –  v tejto sume je už zahrnutý poplatok za stanovenie DNA profilu. Zvyšok pre každého bonitovaného jedinca vo vlastníctve člena klubu dopláca klub.

–Mimoriadna bonitácia 80 (bonitačný poplatok) pre člena klubu + náklady na cestovné náklady komisie.
– Riadna bonitácia jedinca vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve nečlena klubu 90€

Poplatky pri poskytovaní chovateľského servisu nečlenom klubu

Nečlen, ktorému KCHAD poskytuje chovateľský servis musí dodržiavať všetky body chovateľského a bonitačného poriadku KCHAD.
Žiadosť o pripúšťacie povolenie 50 €. Zaslať potvrdenie o platbe spolu so žiadosťou.
Kontrola vrhu, bonitácia, mimoriadna bonitácia 100% príplatok k poplatkom ktoré sú určené členom klubu.

Bankové spojenie
Názov účtu: Klub molossov – SK, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Číslo účtu: 2662704057/1100
Banka: Tatrabanka, Bratislava

IBAN: SK481100 0000 0026 62704057
SWIFT CODE: TATR SK BX

Vyplňte kolónku – Účel platby – Svoje meno + skratku poplatku