Žiadosť na vystavenie medzinárodného pracovného certifikátu
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión šteniat
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión krásy
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský grand šampión
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský veterán šampión
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión práce
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský výstavný šampión
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský super grand šampión
Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión SKJ
Žiadosť o medzinárodný šampionát
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu
Žiadosť o registráciu názvu chovateľskej stanice
Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti
Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa
Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa. K žiadosti musí byť priložený originál preukazu o pôvode psa (domáci), podpísaný chovateľom.
Žiadosť o import

Prihláška za člena klubu

Prihláška na bonitáciu

Žiadosť o pripúšťacie povolenie

Cenník služieb SKJ 

Podklady k prihláške na zápis vrhu: Predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutí 21.1.2007 prijalo uznesenie, v zmysle ktorého sú všetci chovatelia povinní od 1.4.2007 priložiť ku každej prihláške na zápis narodených šteniec (vrhu) fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena). Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené štence. Z členského preukazu musí byť jasne identifikovateľné, či má člen uhradené členské príspevky na príslušný rok:

  • riadni členovia SPZ (poľovníci) potvrdenie z OkO-RgO SPZ, v ktorom sú členmi,
  • kolektívni členovia musia mať v členskom preukaze kolektívneho člena nalepenú členskú známku na príslušný rok (známky dostávajú od klubu, prostredníctvom ktorého sú členmi SPZ).

Podmienky registrácie importovaných jedincov: Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.