Tak, ako sme avizovali na webovej stránke, každý sa mohol vyjadriť so svojim návrhom k podmienkam chovnosti.
Návrhy, ktoré sme obdržali boli prezentované na členskej schôdzi dňa 13.3.2016.
Členská schôdza jednomyseľné prijala túto úpravu chovateľského poriadku, ktorá sa týka časti: VRH.
Všetky ostatné časti Chovateľského poriadku ostali nezmenené.

· Chovateľ oznámi PCH do 7 dní narodenie šteniat – Dátum pôrodu, počet narodených šteniat a počty podľa pohlavia.
· Dohodne sa na termíne kontroly vrhu.
· Kontrola vrhu u argentínskej dogy sa môže vykonať až po vyšetrení sluchu u všetkých šteniat.
· Vyšetrenie sluchu BAER testom odporúčame vykonať najskôr vo veku 7 týždňov šteniat. V prípade nejasného výsledku opakovať vyšetrenie po 2 týždňoch – iba u jedincov s nejasným výsledkom.
· Aby boli všetky šteňatá pri vykonaní BAER testu správne identifikované, MUSIA byť preto najskôr čipované ( SKJ vyžaduje čipovanie pre všetky plemená – je povinné. Tetovanie je iba doplnkové označenie – nie je smerodajné.)
· Pri kontrole vrhu u plemena AD je potrebné odovzdať poradcovi chovu kópie Baer testov VŠETKÝCH šteniat na archiváciu a následné štatistické vyhodnotenie.
· Všetky podklady potrebné na zápis šteniat do plemennej knihy a vystavenie preukazov pôvodu je potrebné zaslať na Plemennú knihu najneskôr do 3 mesiacov od narodenia šteniat.

Táto zmena nadobudla platnosť od dňa jej schválenia 13.3.2016.
Plné znenie Chovateľských poriadkov TU.