1. Zľava za výstavné poplatky na výstavách poriadaných našim klubom
 2. Zľava na poplatky za chovateľský servis klubu (krycie povolenie zdarma, nižšia cena za bonitáciu, mimoriadnu bonitáciu a kontrolu vrhu)
 3. Uverejnenie chovateľskej stanice na webstránke klubu zdarma
 4. Uverejnenie krycieho psa na webstránke klubu zdarma
 5. Inzercia šteniat na webstránke klubu zdarma
 6. Klubový spravodaj zdarma (plánujeme vydávať v budúcnosti 1x ročne)
 7. Bezplatné chovateľské poradenstvo, či pomoc pri výbere krycieho psa (čo ocenia hlavne noví členovia a začínajúci chovatelia)
 8. Zľava na Designs by Anička (Originálne grafické práce pre Vás, Vašu chovateľskú stanicu alebo psíka. Oznámenia vrhov, prezentácie krycích psov, chovateľskej stanice, polepy áut a takisto vektorové logá vhodné na tlač každého druhu.)
 9. Zľava 15% na chovateľské balenia granúl od firmy Farmina (treba sa nahlásiť u predsedu klubu)
 10. Zľava 14% na krmivá a chovateľské balíčky pre šteniatka Vášho nového vrhu zdarma pri objednávke, a ďalšie výhody od firmy Royal Canin
 • Viac info TU 
 • Obchodný zástupca – Ivana Pál, 0903 659 079, ivana.pal@royalcanin.com,
 1. Zľava 20% z oficiálneho cenníka veterinárnej kliniky Sibra v Bratislave (možnosť BAER testovania – www.sibra.sk
 2. Zľava 20% na ambulantné ošetrenie a operačné zákroky na veterinárnej klinike Pašek v Trnave -www.zkp.sk
 • Špeciálne vyšetrenia:
 • Dysplázia predných a zadných končatín spolu s certifikovaným vyhodnotením výsledku:

60€ – 70€ /podľa váhy vyšetrovaného psa/

 • Vyšetrenie sluchu zamerané na potvrdenie, alebo vyvrátenie hluchoty s certifikovaným vyhodnotením výsledku – Baer Test:
 • pes = 50€,

3 – 5 psov = 40€ / pes,

 • a viac psov = 30€ / pes
 • ­Pri prvej návšteve kliniky žiadajte o vystavenie klientskej karty na vaše meno. Každý držiteľ karty má nárok na uvedené zľavy.